top of page

LES VÅRE

VEDTEKTER

VEDTEKTER FOR BRATSBERGHAVNA FAMILIEBARNEHAGE

§ 1. Eierforhold
Familiebarnehagens navn er Bratsberghavna familiebarnehage og eies av Runar Byberg, Den er godkjent for 4 hele plasser i aldersgruppen 0-3 år. Eier står for det administrative papirarbeidet som inntak, lønn, regnskap mm. Familiebarnehagen har et pedagogisk samarbeid med Bratsberg barnehage.

§ 2. Formål
Formålet er å sikre barns gode utviklings- og aktivitetsmuligheter i nær forståelse og samarbeid med barnas hjem. Familiebarnehagen skal gi et tilbud til barn i alderen 0-3 år. Vi ønsker å gi barna en trygg barnehage med individuell omsorg og støtte. Vi vil legge til rette for allsidig utvikling, basert på barnas interesser og behov. 

§ 3. Bemanning
Styrer er ansatt med 6,25 timer per uke i h.h.t. Barnehagelovens krav. Familiebarnehagen har egen vikarordning.

§ 4. Åpningstider
Familiebarnehagen holder åpent 8,5 timer hver dag, mandag til fredag. 

Familiebarnehagen har inntil 5 planleggingsdager per år hvor familiebarnehagen er stengt. Stort sett er disse dagene sammenfallende med de kommunale barnehagers planleggingsdager. Familiebarnehagen har stengt julaften til og med nyttårsaften, de 3 dagene før skjærtorsdag og hele juli. Fridagene er spesifisert i årsplanen. Barnehagen er også stengt alle helligdager. 

§ 5. Opptak/oppsigelse
Barnehagen er med i samordnet opptak til barnehager i Skien, med søknadsfrist 1. mars til hovedopptaket. Familiebarnehagen er tenkt for 1 gruppe på 4 barn mellom 0-3 år.

Eier av familiebarnehagen har opptaksmyndighet. Opptakskriterier er alder (0 til 3 år) og bosted (prioritet i forhold til nærhet til barnehagen). Ved tilbud av plass kan sammensetningen av barnegruppen, og plass-størrelse endre prioritet.  Tildeling og oppsigelse av plass foregår nettbasert på samme plattform som man søker. Det er 2 måneder gjensidig oppsigelsesfrist. Barnehageåret går fra 1. august til 31. juli. Oppsigelse etter 1. april medfører at man må betale forelderbetaling ut barnehageåret, dvs til og med juni samme år.  

NB: Alle barn må ha helseerklæring ved oppstart. 

§ 6. Forelderbetalingen
Eier fastsetter forelderbetalingen. Den følger regjeringens maksimalpris. Det betales forskuddsvis innen den 1. i hver måned. Det betales for 11 måneder per år, det vil si alle måneder utenom juli. Ved delt plass tilsvarer foreldrebetalingen plasstørrelsen. Det betales kostpenger som beregnes i tillegg og som varierer etter foreldrenes ønske om matservering. Ved en måneds utelatt forelderbetaling mister barnet plassen i familiebarnehagen. Ved for sen betaling utover 10 dager ilegges et gebyr. 

§ 7. Leke- og oppholdsarealet pr. barn
Familiebarnehagen har uteplass i hagen. Det er i tillegg en lekeplass med huske, sklie og sandkasse et steinkast unna. Leke- og oppholdsarealet innendørs, inkl. soverom og ekskl. bad og inngangsparti, er på ca. 36 m2. 

§ 8. Foreldreråd
Foreldrerådet består av alle foreldre/foresatte til barna i familiebarnehagen. Rådet skal ivareta barnas og foreldrenes interesse når det gjelder å sikre barna gode utviklings- og aktivitetsmuligheter. Den daglige kontakten vektlegges for utveksling av informasjon. Rådet møtes to ganger pr år eller etter behov.

§ 9. Samarbeidsutvalg
Samarbeidsutvalget består av en valgt representant av foreldrene, en valgt representant av de ansatte og eier.

§ 10. Årsplan
Årsplan for den pedagogiske siden av driften av familiebarnehagen, utarbeides for ett barnehageår av gangen og fastsettes av eier og førskolelærer. Foreldrerådet får årsplanen for godkjennelse. Kopi sendes kommunen. 

§ 11. Taushetsplikt og opplysningsplikt
Familiebarnehagen og alle dens ansatte og eiere skal i.h.h.t. barnehagens § 21, 22 og 23 følge bestemmelsene om taushetsplikt og opplysningsplikt til sosial- og barnevernstjenesten.

 

§ 12. Ansvarsforhold
Styrer har ansvaret for den daglige driften og kontakten med foreldrene. Styrer har det pedagogiske ansvar i familiebarnehagen. 

§ 13. Uforutsette hendelser
Eieren står ikke ansvarlig for å holde Familiebarnehagen åpen ved uforutsette hendelser som brann, naturkatastrofe, innbrudd, vannskade eller et annet skadeverk. Foreldre kan ikke kreve erstatning for tapt arbeidsfortjeneste, utgifter til annen omsorg for barna eller lignende når forholdene gjelder uforutsette hendelser. 

§ 14. Forsikringer

Barn og ansatte i barnehagen er forsikret for eventuelle ulykker i perioden barn /ansatte er i barnehagen.

§ 15. Vedtektenes varighet
Vedtektene fastsettes av eier, og gjelder til de revideres som følger av drift og behov. Kopi av enhver tids gjeldende vedtekter sendes til foreldrene og kommunen.

Skien 12.02. 2018

bottom of page